Pravila i uvjeti rezervacije

Ugovor agencija Calista- gost

Svakako se upoznajte s ovim pravilima rezervacije i korištenja smještaja. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njima upoznati i suglasni, te da ćete ih se u potpunosti pridržavati. Ovaj pravilnik uređuje prava i odnose gosta i agencije, te je mjerodavan ugovor pri rješavanju svakog nastalog spora.

Uvodna napomena

Ove upute i uvjeti rezervacije smještaja i ostalih aranžmana iz ponude Putničke agencije Calista, OIB:49923872091 sa sjedištem na adresi:Josipa bana Jelačića 19,Primošten ID KOD: HR-AB-22-15010007645 (u daljnjem tekstu agencija) sastavni su dio Ugovora odnosno Vouchera koji su sklopljeni između agencije Calista i ugovaratelja rezervacije (u daljnjem tekstu gost). Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da je gost s ovim ugovorom u potpunosti upoznati, te da će ga se pridržavati.

1. Način rezervacije smještaja

Rezervacija smještaja iz ponude agencije Calista može se obaviti putem Internet stranica, osobno u poslovnici agencije, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije, te kod drugih ovlaštenih agenata agencije . Potvrdom rezervacije uplatom akontacije po ponudi agencije, potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije, gost zasniva pravni odnos s agencijom Calista, te potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju Calista . rezervacije gost je dužan pružiti na uvid sve osobne podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.

2. Sadržaj ponude

Agencija Calista jamči za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, tako i za istinitost cijena i uvjeta pod kojima se iste nude. Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, epidemije sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.).

3. Uplate

Kako bi potvrdio zatraženu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju čiji postotak varira od 10% do 100%, ovisno o objektu koji se rezervira i broju noćenja. Preostali iznos, do ukupne vrijednosti aranžmana, plaća se tijekom boravka a najkasnije dan prije napuštanja smještaja u poslovnici agencije Calista , u kunama, eurima ili kreditnim/debitnim karticama po cjeniku davatelja usluga. Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

4. Cijene smještaja, plaćanje i promjena cjenika

Cijene objavljene na stranicama www.calista.hr variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, režije u uobičajenom omjeru potrošnje (struja, voda, plin) te tjedno mjenjanje posteljine i ručnika. Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30 %. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima. Plaćanje se obavlja u poslovnici agencije, isključivo u kunama, eurima ili kreditnim/debitnim karticama. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti gosta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun. U slučajevima znatnog povećanja tečaja Eura u odnosu na kunu, agencija ima pravo korigirati cijene smještaja prema novonastaloj situaciji na tržištu. Tada agencija više ne može garantirati cijenu ugovorenu prilikom plaćanja akontacije i potvrde rezervacije. Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s iznajmljivačima i našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

5. Opis usluga smještaja
 • Smještaj u ponudi agencije Calista opisan je prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije Calista na licu mjesta.
 • Pružatelj usluga smještaja se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti obavljana izmjena posteljine i ručnika jednom tjedno.
 • Na dan odlaska gost je dužan dozvoliti pružatelju usluga pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska. Za bilo kakvo oštećenje na uređajima ili opremi koja je dana na korištenje gostu i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara gost, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u prisustvu gosta. Gost je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta.
6. Pravo agencije na promjene i otkaz rezervacije
 • Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
 • Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Eventualna razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i prihvaćene alternative ide na trošak agencije.
 • Agencija je dužna sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani uplaćeni iznos.
7. Pravo gosta na promjene i otkaz rezervacije
 • Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem - e-mailom, faxom ili poštom. Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:
 • Za otkaz sve do 45 dana prije početka korištenja zakupljene usluge, gost može zatražiti poništenje rezervacije i povrat uplaćenih sredstava. Uplaćeni novac se o trošku primatelja vraća gostu.
 • Za otkaz od 44 do 30 dana prije početka korištenja zakupljene usluge na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencija naplaćuje 20% ukupne cijene zakupljenog smještaja,a najmanje 15 Eura kod rezervacija s iznosom manjim od 50 eura. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu ako je rezervacija u potpunosti naplačena.
 • Za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • Za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 60% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • Za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.
 • Ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman po dolasku ili nakon njegova početka, agencija naplaćuje cjelokupni iznos ugovorenog aranžmana.
 • Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.
 • Ako gost koji otkaže zakupljene smještajne kapacitete prilikom otkaza rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije, agencija ne zaračunava nikakve troškove zamjene.
 • U slučaju kraćeg boravka od rezerviranog obračunava se ukupna cijena smještaja za cijelo rezervirano razdoblje.
 • Akontacija ili uplata cijelog boravka za rezervacije manje od 5 noćenja se ne vraća ukoliko gost otkaž smještaj manje od 30 dana prije dolaska. Akontacija je garancija vama, iznajmljivaču i agenciji da je zaključen ugovor o najmu, te se isplaćuje vlasniku objekta kao odšteta.
 • Ukoliko do otkaza rezervacije dođe zbog opravdane više sile na strani gosta, agencija zaračunava samo stvarno nastale troškove, uz prilog potvrde o nastaloj višoj sili.
8.Prtljaga i osobne stvari

Agencija ne odgovara , za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu . Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

9. Putno osiguranje

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju kao i za cijelo vrijeme boravka u smještajnoj jedinici. Preporučamo ugovoriti putno osiguranje preko Vaše domicilne osiguravajuće kuće.

10. Obaveza agencije Calista

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

11. Obaveza gosta

Gost je obvezan:

 • posjedovati valjane putne isprave.
 • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
 • pridržavati se izvješenog kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu ili u prostorije agencije, predati osobne dokumente radi prijave organima vlasti. Dokumenti će gostu biti vraćeni nakon najviše 12 sati.
 • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati vaucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. (Voucher dobiven e-mailom)
 • putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
 • Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati.
 • Također politika agencije je radi zaštite zakupljenih smještajnih jedinica na dan dolaska gosta preuzeti depozit koji će biti vraćen gostu na dan odlaska ukoliko je smještajna jedinica vraćena u ispravnom stanju, u kojem je zatečena prilokom dolaska gosta.
 • dovođenje više osoba nego je ugovoreno voucherom, dovođenje gostiju koji nisu korisnici smještaja tijekom boravka, ili dovođenje nenajavljenih kućnih ljubimaca u smještajnu jedinicu nije dozvoljeno. U tom slučaju agencija će gostu otkazati boravak i naplatiti cjelokupni iznos ugovorenog aranžmana
 • tijekom boravka, a najkasnije dan prije odlaska iz smještajne jedinice, gost je obvezan u poslovnici agencije Calista podmiriti nepodmireni dio računa, ukoliko to već nije obavio prije
 • na dan odlaska gost je dužan dozvoliti iznajmljivaču pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska
 • U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost sam snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu,a agencija ima pravo nastale troškove naplatiti iz ostavljenog depozita.Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
12. Rješavanje prigovora

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

Postupak u svezi s prigovorom:

- ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju. U slučaju da gost nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa agencijom, neodgovarajuću uslugu gost reklamira pružatelju usluga. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa pružateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.

- ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu eventualno pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Ukoliko se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete.

13. Zaštita osobnih podataka

Izjava o privatnosti služi prvenstveno zaštiti privatnosti naših korisnika. U slučaju da se odlučite za korištenje neke od naših usluga, potrebno je ostaviti tražene osobne podatke kako bi mogli obaviti rezervaciju i zakup tražene usluge, no Vaši osobni podaci ostaju maksimalno zaštićeni i biti će isključivo korišteni za proces realizacije tražene usluge. Naglašavamo da prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za regularno obavljanje procedure vezane uz zakup odabrane usluge, te da pri tom procesu koristimo isključivo one informacije koje smo dobili od Vas. Turistička agencija Calista može otkrivati osobne informacije samo u slučaju da je to propisano zakonom ili sudskom odlukom, te ako postoji potreba za zaštitom osobne sigurnosti korisnika ili javnosti.

14. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Trogiru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

15. Napomena

Potvrdom rezervacije i uplatom akontacije. gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba.